Notice

  • नियमित बचतमा ८% (बार्षिक ब्याजदर), ऐच्छिक बचतमा ६%(बार्षिक ब्याजदर), बाल बचतमा ८% (बार्षिक ब्याजदर), दैनिक बचतमा ५% (बार्षिक ब्याजदर) आवधिक बचतमा ९-१०.५% ब्याजदर –

व्यक्तिगत तथा घर कर्जा

सदस्यको घरायसी व्यवहारमा आईपर्ने दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न प्रदान गरिने ऋणलाई ‘व्यक्तिगत तथा घर खर्च ऋण’ भनिनेछ । यो ऋण प्रवाह गर्दा सदस्यको शेयर रकम नियमित बचत र अन्य सम्पूर्ण सुरक्षण रकमको ९० प्रतिशत सम्म ऋण स्वीकृत गर्न सकिनेछ । जायजेथा धितो सुरक्षण राखी ऋण कर्जा माग गरेमा धितो मुल्याङ्कनको आधारमा ४० देखि ६० प्रतिशत सम्म ऋण कर्जा स्वीकृत गर्न सकिनेछ । ऋणको साँवा र ब्याज रकम ऋण भुक्तानी तालिका अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।